Gwarancja i serwis

 1. Gwarantem urządzeń Elna w Polsce jest ETI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 75.
  Obsługę zgłoszeń gwarancyjnych na terenie Polski świadczy firma ETI Sp. z o.o Sp. K. Siedziba serwisu mieści się na ul. Poznańskiej 75, 60-185 Skórzewo.
 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Na maszyny do szycia, owerloki, coverloki i hafciarki jednoigłowe marki Elna gwarant udziela gwarancji na 60 miesięcy (5 lat) od dnia zakupu. Gwarancja obejmuje urządzenia użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, na zasadach i warunkach określonych w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.
  Warunkiem uzyskania 60-miesięcznej gwarancji jest wykonanie okresowego, płatnego przeglądu maszyny w serwisie gwaranta między 24. a 36. miesiącem od daty zakupu urządzenia. W przypadku, gdy taki przegląd nie zostanie przeprowadzony, gwarancja wygasa wraz z upływem 36 miesięcy od daty zakupu produktu.
 4. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z gwarancji jest Karta Gwarancyjna, którą Klient otrzymuje w momencie zakupu towaru. Gwarancja jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup.
 5. Gwarant odmówi wykonania naprawy, jeśli w karcie gwarancyjnej wystąpią jakiekolwiek zmiany, zamazania lub niezgodność danych zawartych w dokumentach i na produkcie. Odmowa naprawy gwarancyjnej nastąpi również w przypadku stwierdzenia naprawy przez osoby do tego nieuprawnione.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania płynem, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwe napięcie zasilające, niewłaściwa obsługa oraz używanie niezgodne z przeznaczeniem.

  Zakres gwarancji nie obejmuje także czynności wynikających z normalnej obsługi eksploatacyjnej np. podłączenie maszyny, regulacja naprężeń, czynności konserwacyjne, czyszczenie, wymiana części mających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, paski, igły, bębenki, noże, szczotki w silniku, rozruszniki itp.).

  Gwarancja nie obejmuje również uszkodzenia powstałego na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem sprzętu.
  Gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych mechanicznie (obudowa maszyny, bębenki, płytki ściegowe, chwytacze, transportery, itp.). Czynności niepodlegające gwarancji mogą być wykonane na koszt klienta.
 7. Gwarant dokona bezpłatnego usunięcia usterki produktu, która wystąpiła w okresie gwarancji (z wyłączeniem wad wymienionych w pkt. 7). Usterki ujawnione w tym okresie będą usunięte w najkrótszym możliwym terminie.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji autoryzowany serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie istotnej wady jest niemożliwe.
 9. Wystąpienie wady fizycznej produktu należy zgłosić gwarantowi:
 10. W przypadku korzystania z usługi „door to door” maszynę należy zabezpieczyć przed odbiorem przez kuriera (najlepiej dostarczyć w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem podczas transportu - karton i styropian zabezpieczający). Firma ETI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem urządzenia.
 11. W przypadku stwierdzenia, że oddany do naprawy sprzęt jest sprawny technicznie, wolny od wad lub gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usług i materiałów zgodnie z cennikiem gwaranta.
 12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest ETI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: 60-169 Poznań, ul. Grunwaldzka 400. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji usługi serwisowej oraz do celów marketingowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do poprawiania ich. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).